Resultaten tot nu toe

Bij de start van de planvorming (van 2006 tot 2009) zijn er diverse  informatiebijeenkomsten geweest. De presentaties van deze bijeenkomsten zijn via de knop ‘downloads’ te bekijken.

Herstart 2014
Het proces is in 2009 stop gezet door het meerdere oorzaken, waaronder het wegvallen van de Robuuste Verbinding en de daarmee gepaard gaande financiering. Inmiddels ziet het waterschap nieuwe mogelijkheden om de herinrichting van de Essche Stroom ter hand te nemen. Weliswaar met een kleiner budget en met gewijzigde ambities, maar wel op basis van dezelfde waterdoelstellingen. De planvorming en grondverwerving is vanaf 2014 opnieuw opgestart.

 

Informatiebijeenkomst 2 april 2014
Op 2 april 2014 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het Dorpshuis De Es. Het was een druk bezochte bijeenkomst.
Na vijf jaren van stilte is er nu duidelijkheid. Rond de kom van Esch wordt de Essche Stroom de komende jaren alsnog opnieuw ingericht. Het belangrijkste doel is de inwoners en gebouwen in Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Hoe precies staat nog  niet vast. Bewoners hebben dus ruimte om met eigen ideeën en oplossingen te komen.

Presentatie herstart Kom Esch-Ruiting 2 april 2014
Artikel 'Beek bij Esch wordt alsnog aangepakt'

Na deze bijeenkomst kregen bewoners de mogelijkheid om zich op individueel of in kleine groepssamenstelling aan te melden voor een interview. Dit interview is zo opgezet dat het waterschap van de bewoners hoort wat er voor hen belangrijk is rondom de herinrichting van de Essche Stroom.

De interviews hebben plaatsgevonden in de maand april 2014. Alle informatie uit deze interviews is gebruikt om een ontwerpplan te maken.

Tevens zijn de opbrengsten van de grote enquête uit 2007  nagelopen op actualiteit. De bruikbare ideeen zijn ook megenomen in het ontwerpplan.

 

Informatiebijeenkomst 3 juli 2014
Na ruim 20 gesprekken met meer dan 40 inwoners en diverse intensieve ontwerpsessies met het projectteam, kon op 3 juli 2014 een eerste schets van de nieuwe inrichting getoond worden. Projectleider Hans Koekkoek presenteerde samen met landschapsarchitect Kees Ykema het concept ontwerp aan een volle zaal in Ons Café. De aanwezigen reageerden vooral positief en waren enthousiast over het plan. Er werden ook kritische vragen gesteld en zijn er zorgen geuit, onder andere over de keringen en overlast tijdens de uitvoering. Deze opmerkingen worden meegenomen in het vervolgproces.

 Presentatie eerste conceptplan Kom Esch en De Ruiting

 

 

Bijeenkomsten keringen november 2014
Na 3 juli zijn er vele technische berekeningen gemaakt en onderzoeken gedaan om tot een concreet plan te komen. Er is veel tijd besteed aan de oplossingen voor de dijkverzwaring. Deze oplossingsrichtingen zijn in november 2014 besproken met de direct belanghebbende bewoners (die aan de dijk wonen of grond hebben langs de dijk).

 

mei 2015
De aanpak van de Essche Stroom bij Esch vraagt meer tijd dan verwacht. Vorig jaar juli is een plan gepresenteerd, dat in overleg met betrokken bewoners tot stand kwam. De technische uitwerking van dat plan blijkt echter lastiger dan zich aanvankelijk liet aanzien. Naar verwachting zijn de resultaten van het technisch onderzoek pas eind dit jaar beschikbaar. Als gevolg daarvan vindt de uitvoering van het plan niet meer plaats in 2015.

 

juni 2015 Waterontdekplek
Sinds juli 2014 werken het waterschap, de willibrordusschool én de kinderen samen aan een plan voor een waterontdekplek achter de school. De kinderen presenteerden hun ideeën in een eigen tentoonstelling in december 2014. En in  juni 2015 ging een vertegenwoordiging van de leerlingenraad nog op excursie naar een soortgelijk project in Oisterwijk. Met al die opgedane kennis en ervaring is een ontwerp gemaakt en aan de kinderen gepresenteerd.

juni 2015 Kunst-, cultuur- en belevingsplek
Het gaat niet alleen om technische uitdagingen. Minstens zo belangrijk is dat bewoners zich betrokken voelen, zo’n initiatief dragen en zich eigen maken. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een kunst-, cultuur- en belevingsplek langs de Essche Stroom. Een werkgroep van betrokken bewoners denkt mee over de vraag hoe het perceel tussen het Mannengasthuis en de Essche Stroom de betekenis van deze plek met water voor Esch zichtbaar en beleefbaar kan worden gemaakt. 

 

Bijeenkomst keringen 18 februari 2016
Op donderdagavond 18 februari was er op het Waterschapshuis in Boxtel een besloten bijeenkomst over de ontwerpen voor de keringen inEsch. Uitgenodigd hiervoor waren de belanghebbende bewoners (die aan de dijk wonen of grond hebben langs de dijk).

 

Informatiebijeenkomst 24 februari 2016
Op 24 februari 2016 vond de derde informatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van de Essche Stroom. Met 70 bezoekers was het opnieuw druk in Dorpshuis de Es. Projectleider Hans Koekkoek en landschapsarchitect Kees Ykema vertelden de stand van zaken. Zo zijn de plannen voor het ophogen van de dijken in en bij Esch nagenoeg rond. Naar verwachting neemt het waterschapsbestuur daarover snel een besluit. Lastiger verloopt het beekherstel, omdat elke ingreep bij Esch effecten oproept in het zuidelijker gelegen deel van de beek.

Projectleider Hans Koekoek
Projectleider Hans Koekkoek tijdens de informatiebijeenkomst

Vooruitgang is er geboekt bij de ontwikkeling van enkele natuurplekken langs de Essche Stroom (ecologische verbindingszone). Zo ligt er een concreet plan voor een waterontdekplek bij de basisschool, dat goed ontvangen werd. Enthousiast reageerden de aanwezigen ook op het plan om bij de Haarensebrug een kunst- en belevingsplek in te richten in de vorm van een haventje. 
Bij buurtschap de Ruiting zit er schot in de voorbereidingen van een vispassage, waar de grondeigenaar medewerking aan verleent. Ten slotte is er het plan voor een ‘tumulus’ (grafheuvel) ter herinnering aan het Romeinse verleden van Esch. Het waterschap hoopt dat haar verkenning van het idee andere initiatiefnemers inspireert om het plan verder te ontwikkelen. 

Al met al was het een bijzondere plezierige bijeenkomst, ook al doordat de aanwezigen na de pauze informeel met de medewerkers van het waterschap in gesprek konden gaan. Het waterschap gaat nu verder met de uitwerking van de verschillende onderdelen van het ontwerp. Naar verwachting vindt in het najaar van 2016 besluitvorming plaats over de keringen en de ecologische verbindingszone. De uitwerking van beekherstel heeft meer tijd nodig. 
Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal het waterschap de bewoners informeren. 

haventje EschImpressie kunst- en belevingsplek 


Klik op onderstaande links om enkele ontwerpen gedetailleerd te bekijken:

 

Bewonersbijeenkomst EVZ waterontdekplek 1 juni 2016
Op 1 juni kwamen direct aanwonenden bijeen in de aula van de Willibrordusschool. Het gaat om bewoners van de Haarenseweg en het deel van de Postelstraat dat direct achter de waterontdekplek ligt.

Assistent projectleider Nicola Jansen vertelde  dat het plan voor de waterontdekplek deel uitmaakt van de complete herontwikkeling van de Essche Stroom. Zo ontstaat dicht bij de school een educatieve locatie die tevens de functie heeft van ecologische verbindingszone. Aan het fraaie ontwerp hebben de leerlingen van de school een belangrijke bijdrage geleverd.

De bewoners waren enthousiast over het idee en blij dat zij voorafgaand aan besluitvorming bij het plan worden betrokken. Zij benutten de gelegenheid om aandacht te vragen voor hun privacy en het uitzicht op het gebied. Om daar wat aan te doen vroegen zij het waterschap te bekijken of de poel en de beplanting van de wal iets anders kunnen worden gelegd, zodat er meer ruimte ontstaat tussen de poel en de tuinen, en het uitzicht vanuit de tuinen in stand blijft. Een duidelijk aangegeven wandelroute zou hierbij kunnen helpen.

Bekijk hier de presentatie van 1 juni 2016

 

Bewonersbijeenkomst EVZ waterontdekplek 11 juli 2016
Op basis van de uitgesproken wensen van de bewoners is het plan aangepast.. Het nieuwe plaatje laat duidelijk zien dat de waterplas kleiner wordt. Bovendien ligt het water nu meer naar het noorden en dus verder verwijderd van de woningen. Verder hebben we de aarden heuvels en de bomen verplaatst, die tussen de woningen en de plas waren gepland. Het wandelgebied verschuift daarmee ook. Het resultaat voor aanwonenden is dat hun rust beter gewaarborgd is en dat zij vrij uitzicht houden over het hooiland, met veel bloemen en vlinders.’


Met deze aanpassingen is aan de wensen van bewoners voldaan zonder dat de kwaliteit van de waterontdekplek is aangetast. De weg is nu vrij voor bestuurlijke besluitvorming over het ontwerp.

Bekijk hier de presentatie 11 juli 2016

 

Bijeenkomst EVZ 't Haventje 1 december 2016
De terugkeer van een haventje in Esch komt steeds een stap dichterbij. Ook de gemeente Haaren is enthousiast over het plan en wil hier geld in investeren. Voordat er, door zowel de gemeenteraad als het bestuur van Waterschap De Dommel, definitieve keuzes over financiën en beheer worden gemaakt, willen we gevoel krijgen bij de haalbaarheid van het plan. Dit was voor ons, samen met wethouder Eric van den Dungen, de aanleiding om met een belangrijke groep inwoners en ondernemers uit Esch te door te praten over dit idee. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bekijk hier de presentatie van 't Haventje op 1 december 2016

Start uitvoering ecologische stapstenen op 8 januari 2018

Op maandag 8 januari 2018 is Waterschap De Dommel gestart met de inrichting van drie natte natuurgebiedjes in Esch: ’t Haventje bij de Haarensebrug, de waterontdekplek achter de Willibrordusschool en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. Aannemer Jan van den Boomen voert de werkzaamheden uit en verwacht deze begin maart af te ronden. Tijdens de jaarlijkse nationale boomfeestdag op 14 maart 2018 zal de waterontdekplek officieel door de kinderen van de Willibrordusschool geopend worden.  En op 5 mei, met Bevrijdingsdag, openen waterschap en gemeente Haaren het Haventje feestelijk in samenwerking met de lokale stichting Op Drift.

Stapstenen
De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best ingewikkeld. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De oplossing is om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden zijn voor dieren en planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden. Het unieke is de manier waarop deze ecologische stapstenen ingericht worden. Door initiatieven van betrokken inwoners krijgt Esch nu een waterontdekplek en een haventje.

‘t Haventje
Naast de grote brug krijgt Esch zijn haventje terug. Het haventje verdween rond 1800-1860, maar is altijd een belangrijke handelslocatie voor het dorp geweest. Cultuurhistorie wordt hier nu zichtbaar gemaakt en gecombineerd met recreatie en natuur. Het wordt een prachtige entree voor het dorp: een haventje dat past in het landschap met een aanlegsteiger, picknickbanken tussen fruitbomen, een redoute (beschermingswal) en een gedenkplek. Iets  verder van de weg af komen hooilanden en centraal in de velden een poel voor de amfibieën.

Waterontdekplek
De stapsteen achter de bassischool wordt weer compleet anders ingericht. De leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp voor een waterontdekplek. De kinderen hebben die inmiddels De Kikkertuin gedoopt. Het is een educatieve plek, waar water centraal staat. In het hooiland komt een poel waar de leerlingen vanaf een steiger met schepnetten planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken.

Essche Loopje
Tussen de Runsdijk en de Essche Stroom wordt een deel van het Essche Loopje natuurlijker ingericht. Deze stapsteen verbindt het Essche Loopje met de Essche Stroom en vormt een belangrijke verbinding met de Halsche Beemden. Het talud van het Essche Loopje wordt flauwer, er komt een robuuste poel en knotbomen.

Uitvoering en planning
Aannemer Van den Boomen begint 8 januari met de werkzaamheden. Een bouwkeet komt op het parkeerterrein van de Essche Boys. Met welke van de drie stapstenen de aannemer begint, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de omgeving zal de overlast beperkt blijven

178 kinderen openden waterontdekplek De Kikkertuin tijdens Boomfeestdag

Woensdag 14 maart hebben alle leerlingen van basisschool Willibrordus in Esch De Kikkertuin geopend. De Kikkertuin is de naam van de bijzondere, educatieve waterontdekplek die achter de school en dichtbij de Essche Stroom ligt. Deze plek maakt onderdeel uit van de aangelegde natuurzone langs de Essche Stroom. De opening wordt gecombineerd met de 61e viering van de Nationale Boomfeestdag. De basisschoolkinderen uit Esch mochten zelf de aanplanting van De Kikkertuin verzorgen. Daarmee stond voor hen de gehele woensdagochtend in het teken van natuurontwikkeling en samenwerken. Als afsluiting gaven watergraaf Peter Glas en wethouder Eric van den Dungen van de gemeente Haaren het officiële startsein, vanaf nu mag er in De Kikkertuin gespeeld én ontdekt worden.

De Kikkertuin
Het grote stuk grasland achter de Willibrordusschool is een echt paradijsje geworden. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor dieren en planten. De waterontdekplek bestaat uit twee delen; een deel dat voor publiek toegankelijk is en een deel dat echt alleen is bestemd voor ontwikkeling van natuur. De leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp van het speelgedeelte. Al in 2014 is hiermee gestart. Toen hebben de kinderen, van groep 1 tot groep 8 indrukwekkende maquettes gemaakt van hun ideale water- en natuurplek. Ook is de leerlingenraad een dagje mee op excursie geweest naar een natuurspeeltuin in Oisterwijk. Alle wensen en ideeën heeft Landschapsarchitect Kees Ykema vervolgens omgezet tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de school en de directe omwonenden. Het is enorm enthousiast ontvangen. Dankzij aannemer Jan van den Boomen ligt er nu een poel met een houten vlonder van waaraf de kinderen waterbeestjes kunnen scheppen. Zij hebben een uitkijkpunt van boomstammen, een speelboom en een waterpomp aangelegd.

Prijsvraag
De Kikkertuin  is de nieuwe naam van de waterontdekplek. De naam is bedacht door Séline Witlox. In mei 2016 schreef Waterschap De Dommel, samen met de gemeente Haaren, een prijsvraag uit voor alle leerlingen van de school. Met de vraag: verzin een nieuwe, mooie naam voor de waterontdekplek. De jury koos uit 85 inzendingen de naam die Séline had ingestuurd. Zij heeft daarmee een bijzondere prijs ontvangen en mocht tijdens de opening op 14 maart het informatiebord onthullen.

Boomfeestdag en opening De Kikkertuin

Woensdag 14 maart was de Nationale Boomfeestdag. In de gemeente Haaren werd dat in Esch gevierd. Bijzonder is dat alle leerlingen mee mochten helpen en dat zij hiermee zelf de laatste hand legden aan de inrichting van De Kikkertuin.

 

Planning

  • Beekherstel: ontwerpkeuzes in 2018, uitwerking plan 2019
  • Keringen en ecologische verbindingszone: Verdere uitwerking ontwerp en besluitvorming in 2018.
  • Uitvoeringsperiode: vanaf 2019