14 september inloopbijeenkomst Natte Natuurparel Nemerlaer

02-09-2011

Woensdag 14 september 2011 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over het project Natte Natuurparel Nemerlaer: een belangrijk waterafhankelijk natuurgebied in Brabant. Het waterschap heeft samen met Brabants Landschap een plan opgesteld om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren.  Belangstellenden zijn van harte welkom om op 14 september tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in het souterrain van Kasteel Nemerlaer, Kasteellaan 2 in Haaren.

Natte Natuurparel Nemerlaer
Landgoed Nemerlaer is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte natuurparel. In dit gebied tussen de beekdalen van de Achterste Stroom, de Rosep en De Nemer, zijn natuurwaarden als natte heide, gagelstruwelen en moerasbosjes aanwezig. De natuur is hier echter verdroogd. Samen met Brabants Landschap is bekeken met welke maatregelen de waterhuishouding op het landgoed geoptimaliseerd kan worden. Door het aanleggen van kleine dammen en stuwen, het dempen van sloten en het plaatselijk verwijderen van voedselrijke grond wordt een uitgangssituatie gemaakt voor het behoud de bijzondere natuurwaarden op Nemerlaer. De basis voor het vaststellen van de maatregelen zijn de uitgevoerde hydrologische berekeningen en het bodem-fosfaatonderzoek. Alle maatregelen en de effecten op het grondwater blijven beperkt tot de percelen in eigendom van Brabants Landschap.

Planning
Het projectplan Natte natuurparel Nemerlaer is op 19 juli jl. door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het plan ligt op dit moment ter inzage. De uitvoering van het project zal naar verwachting in het late najaar van 2011 starten en in het voorjaar van 2012 afgerond worden.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van het waterschap en Brabants Landschap aanwezig om uitleg te geven over het plan en de werkzaamheden. Aan de hand van tekeningen kan worden gezien welke maatregelen getroffen worden om het grondwaterpeil op het landgoed te optimaliseren.
 
Herinrichting Essche Stroom
Het project Natte natuurparel Nemerlaer maakt onderdeel uit van de totale herinrichting van de Essche Stroom.

« Terug