Landgoed Nemerlear krijgt natte natuur terug

18-01-2012

Het klinkt na de recente, overvloedige regenval wellicht wat vreemd, maar er zijn in Nederland nog altijd gebieden waar de grondwaterstand te laag is. Zoals in landgoed Nemerlaer, waar de natuur door het tekort aan water in de grond niet tot volle wasdom kan komen. Waterschap De Dommel probeert hier verbetering in te brengen met een pakket aan maatregelen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting van de plankaart.Condities niet optimaal
Landgoed Nemerlaer dankt haar naam aan het riviertje de Nemer en het woord ‘laar’, dat zowel bos als open plek in het bos betekent. Het in totaal circa 200 hectare grote landgoed bestaat uit een cultuurhistorisch waardevol gebied ten noorden van de spoorbaan en een ecologisch waardevol gebied ten zuiden van de spoorbaan. In dit laatste gebied staan de  natuurwaarden onder druk. Vooral een te lage grondwaterstand in het voorjaar is hier de oorzaak van. En zorgt dat een aantal zeldzame, waterafhankelijke plantensoorten steeds meer moeite hebben zich te handhaven of al geheel verdwenen zijn.

Dammetjes en stuwtjes
Om deze natuurwaarden te herstellen, en van dit gebied weer een echte natte natuurparel te maken, heeft Waterschap De Dommel na lang aandachtig rekenen en onderzoek een pakket aan relatief kleinschalige maatregelen bedacht. Bij elkaar opgeteld zorgt dat plaatselijk voor behoorlijk wat vernatting. Projectleider Hans Koekkoek vertelt: “Door het ruim 100 hectare grote natuurgebied waar wij ons op focussen loopt een uitgebreid slotenstelsel. Sommige van deze slootjes gaan we (deels) dempen. In andere slootjes brengen we een scala aan lage gronddammetjes aan. Hierdoor loopt het water bij een lage grondwaterstand niet zomaar weg en blijft het langer in het gebied. Aanvullend op deze grondwater verhogende maatregelen zorgen we er ook voor dat er drie goed te bedienen stuwtjes in het gebied komen. Hiermee kunnen we het water zonodig op een meer mechanische manier langer vasthouden.”    

Arme grond opzoeken
Hans Koekkoek vervolgt: “In een klein deel van het gebied, zo’n 8 hectare, is dit maatregelenpakket niet voldoende en gaan we aanvullende maatregelen treffen. Het betreft hier plekken, waarvan wij zien dat deze zeer kansrijk zijn voor de ontwikkeling van zeldzame graslandtypes. Deze natuur kwam in het verre verleden veelvuldig voor in ons land. Door de rijke bemesting is ze letterlijk van onze natuurgronden verdreven, omdat ze werd overwoekerd door heel algemeen voorkomende grassen. Om deze ecologie weer in haar oude waarde te herstellen graven we op diverse plaatsen de voedselrijke bodemlaag weg tot de veel armere, dieper gelegen bodemlaag. Op die manier zit het wortelstelsel dichter op het grondwaterpeil en is de kans aanzienlijk dat we er over een tijdje weer kunnen genieten van planten die we hier lang niet gezien hebben.”

Planning
“We zijn nu bezig met de afronding van het bestek,” besluit de projectleider. “Omdat het hier een Natura2000 gebied betreft moeten we precies omschrijven wanneer de aannemer, waar in het gebied zijn werkzaamheden mag uitvoeren. Medio februari willen we het project aanbesteden. Dan kan de aannemer beginnen met die dingen, die hij op dat moment volgens de flora- en faunawet mag doen. Dit zullen vooral voorbereidende werkzaamheden zijn, zoals als het bestellen van materialen of het laten produceren van de stuwtjes. In de rest van het voorjaar, de zomer en het najaar krijgt de aannemer vervolgens voldoende gelegenheid om het werk in het veld te maken. Eind dit jaar moet het project klaar zijn.”

Meer informatie
Neem voor meer actuele informatie over het project Nemerlaer contact op met projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie en eerdere berichten in het menu aan de rechterzijde op deze webpagina.
« Terug