Uitvoering natte natuurparel Nemerlaer start 6 augustus

03-08-2012

Maandag 6 augustus start Waterschap De Dommel met de herstelwerkzaamheden bij Nemerlaer, een belangrijk natuurgebied dat afhankelijk is van water. Het waterschap heeft samen met Brabants Landschap een plan opgesteld om de natuurwaarden in deze natte natuurparel  te verbeteren.  Aannemer Jan van den Boomen voert het werk uit. Het fietspad aan de Posthoornseweg zal hiervoor tijdelijk afgesloten worden. Naar verwachting worden de werkzaamheden voor 1 november dit jaar afgerond.

Dammen en stuwen
Landgoed Nemerlaer is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als zogenaamde natte natuurparel. In dit gebied tussen de beekdalen van de Achterste Stroom, de Rosep en De Nemer, zijn natuurwaarden als natte heide, gagelstruwelen en moerasbosjes aanwezig. De natuur is hier echter verdroogd. Samen met Brabants Landschap is bekeken met welke maatregelen de waterhuishouding op het landgoed geoptimaliseerd kan worden. Projectleider Hans Koekkoek vertelt: “Door het ruim 100 hectare grote natuurgebied waar wij ons op richten, loopt een uitgebreid slotenstelsel. Sommige van deze slootjes gaan we (deels) dempen. In andere slootjes brengen we een scala aan lage gronddammetjes aan. Hierdoor loopt het water bij een lage grondwaterstand niet zomaar weg en blijft het langer in het gebied. Aanvullend op deze grondwater verhogende maatregelen zorgen we er ook voor dat er drie goed te bedienen stuwtjes in het gebied komen. Hiermee kunnen we het water zo nodig op een meer mechanische manier langer vasthouden.” 

Arme grond opzoeken
Hans Koekkoek: “In een deel van het gebied, zo’n 8 hectare, is dit maatregelenpakket niet voldoende en gaan we aanvullende maatregelen treffen. Het betreft hier plekken die zeer kansrijk zijn voor de ontwikkeling van zeldzame graslandtypes. Deze natuur kwam in het verleden veelvuldig voor in ons land. Door de rijke bemesting is ze letterlijk van onze natuurgronden verdreven, omdat ze werd overwoekerd door heel algemeen voorkomende grassen. Om deze ecologie te herstellen graven we op diverse plaatsen de voedselrijke bodemlaag weg tot de veel armere, dieper gelegen bodemlaag. Op die manier zit het wortelstelsel dichter op het grondwaterpeil en is de kans aanzienlijk dat we er over een tijdje weer kunnen genieten van planten die we hier lang niet gezien hebben.”

Uitvoering
Op dit moment is aannemer Van den Boomen volop bezig met voorbereiden van alle werkzaamheden. Vanaf 6 augustus start hij met het uitvoeren van het werk. Er rijden vrachtwagens via de Posthoornseweg richting de Belversedijk. Hiervoor zal het fietspad aan de Posthoornseweg tijdelijk worden afgesloten.

Financiering
Het herstel van natte natuurparel Nemerlaer wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 
 
 

Overzichtkaart afsluiting fietspad Posthoornseweg
« Terug