18 december Informatiebijeenkomst Bleijendijk en Halsche Beemden

07-12-2012

Dinsdag 18 december organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst om de plannen voor de Essche Stroom op Landgoed Bleijendijk en bij Halsche Beemden toe te lichten. De betrokken samenwerkingspartners Landgoed Bleijendijk en Brabants Landschap zijn hierbij aanwezig. U bent van harte welkom om op 18 december tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 in Boxtel.

Bleijendijk
Het herstellen van delen van de Essche Stroom op en langs gronden van Landgoed Bleijendijk is mogelijk door de intensieve samenwerking tussen het waterschap en Bleijendijk. De doelstellingen van het waterschap en Landgoed Bleijendijk zijn samengevoegd in één totaalontwerp. Een belangrijke taak van het waterschap is om wateroverlast in tijden van hoogwater te voorkomen. Daarom richt het waterschap bij Bleijendijk ruimte in voor natuurlijke overstroming. Ook wordt de Essche Stroom over een lengte van 2,5 kilometer opnieuw ingericht. Om deze doelen mogelijk te maken, moeten bestaande kades verlegd worden. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het huidige schetsontwerp, waarin ook de oude dijk op het landgoed is opgenomen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de visie van Bleijendijk: mensen in contact brengen met de natuur en zichzelf.

Halsche Beemden
Het projectgebied de Halsche Beemden ligt langs de Essche Stroom tussen de spoorlijn Eindhoven- Den Bosch en de snelweg A2 en omvat ongeveer 45 hectare. Op historische kaarten is goed te zien dat de Essche Stroom, vroeger Halsche Water geheten, in een breed beekdal behoorlijke kronkels maakte. In samenwerking met Brabants Landschap is er een ontwerp gemaakt waarbij, langs de huidige, rechte Essche Stroom een nieuwe meander -van bijna 3 kilometer- komt te liggen. Dit wordt een beek met stromend water en gevarieerde oevers in een breed beekdal. Vissen kunnen via deze meander stroomopwaarts zwemmen en hebben daardoor geen last meer van de stuw in de (huidige) Essche Stroom. De nieuwe meander zal in natte periodes buiten haar oevers treden. In het beekdal zullen bovendien poelen en bosjes voor amfibieën en zoogdieren worden aangelegd. Hierbij is rekening gehouden met aspecten als beleving, recreatie en cultuurhistorie .

Suggesties en wensen
“De inrichtingsplannen zijn niet van de ene op de andere dag gemaakt”, legt projectleider René Iemenschot van deelproject Halsche Beemden uit. “Er gaan vele onderzoeken en berekeningen aan vooraf.  En we zijn  in een vroeg stadium in gesprek gegaan met de inwoners uit de projectgebieden en belanghebbende partijen. Deze bijeenkomsten en gesprekken hebben ons - nieuwe inzichten gegeven. Daar waar mogelijk, hebben we bij het maken van de ontwerpen rekening gehouden met de suggesties en wensen uit de omgeving”.

Planning
 In februari 2013 wil Waterschap De Dommel de inrichtingsplannen voor de Essche Stroom bij Halsche Beemden en Bleijendijk voorleggen aan het Dagelijks Bestuur. Gaat deze akkoord, dan volgt de openbare inzageperiode. Na de definitieve vaststelling door het bestuur volgt het aanvragen van de benodigde vergunningen, het schrijven van het bestek en de aanbestedingsprocedure. Wanneer alles voorspoedig verloopt kan er na de zomer van 2013 met de uitvoering worden gestart.

 

« Terug