Plannen Halsche Beemden en Landgoed Bleijendijk in ontwikkeling

22-03-2013

Het is alweer even geleden, maar eind december vorig jaar was er een druk bezochte  inloopbijeenkomst op het waterschapshuis in Boxtel over de herinrichting van de Essche Stroom bij de Halsche Beemden en op Landgoed Bleijendijk.

Inmiddels zijn de ontwerp inrichtingsplannen door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De plannen voor Halsche Beemden en de plannen voor Bleijendijk liggen sinds 18 februari voor 6 weken ter inzage. Dat is nog tot 1 april. Na de definitieve vaststelling door het bestuur volgt het aanvragen van de benodigde vergunningen, het schrijven van het bestek en de aanbestedingsprocedure. Wanneer alles voorspoedig verloopt starten we na de zomer van 2013 met de uitvoering.


Terugblik inloopbijeenkomst 18 december 2012
Al een uur voordat de inloopbijeenkomst zou starten stond de eerste geïnteresseerde bezoeker voor de deur. In de uren die volgden kwamen nog vele betrokken omwonenden de projectplannen voor de herinrichting van de Essche Stroom door Landgoed Bleijendijk en Halsche Beemden bekijken.

Heldere informatie
Eenmaal binnen werden de bezoekers niet teleurgesteld: een doorlopende presentatie, luchtfoto’s van het gebied in de huidige staat, kaarten met dwarsprofielen en een ingetekende ontwerp-projectplankaart  brachten in beeld hoe de huidige situatie straks verandert. Ondertussen legden de projectbetrokkenen van Landgoed Bleijendijk, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel desgevraagd uit wat er tot nu toe is gedaan, wat er buiten in het veld gaat gebeuren, en waarom. Op een enkele kritische vraag na was de sfeer vooral enthousiast; men kan niet wachten tot het een en ander klaar is.

Over de plannen op Landgoed Bleijendijk heeft LOESCH (lokale omroep Esch) een mooie uitzending gemaakt

Highlights
Voor iedereen die er niet bij kon zijn of gewoon nog een keer wil weten wat de highlights van de inrichtingsplannen zijn, hebben we hieronder een kort overzichtje geplaatst.

Halsche Beemden:
- De huidige Essche Stroom blijft liggen. Deze is nodig als bypass bij hoog water;
- De rechterkade op de oostoever van de Essche Stroom verandert: één deel wordt lager, één deel gaat weg. Het huidige maaiveld aan de grens van het projectgebied functioneert daarbij als natuurlijke grens voor hoog water. Op twee plaatsen is deze natuurlijke grens niet voldoende om de A2 één keer in de 150 jaar voldoende te beschermen: daar leggen we een regionale waterkering aan, zodat de snelweg tijdens hoog water gegarandeerd droog blijft. Ook komt hier nog een iets lagere kade om de achtertuinen van de huizen aan de parallelweg van de A2 droog te houden;
- Naast de Essche Stroom komt een meander te liggen. Deze loopt tussen de huidige Essche Stroom en de weg Hal. Deze meander functioneert meteen als vispassage, zodat de vissen de stuw kunnen passeren en vrij stroomopwaarts kunnen zwemmen;
- We maken een aantal poelen voor amfibieën in dit gebied en leggen deels beplanting aan. De rest van de begroeiing zal spontaan ontstaan.

Landgoed Bleijendijk:
- De huidige meander wordt gedempt en vervangen door een nieuwe. Over deze meander leggen we twee bruggen aan. Deze bruggen maken onderdeel uit van de zogeheten ‘recreatieve route’ en zijn dus toegankelijk voor particuliere bezoekers;
- Sommige oude kades langs de Essche Stroom worden vervangen. Op enkele plekken leggen we nieuwe (regionale) kades aan;
- Er worden een paar greppels gedempt;
- We leggen nieuwe planten, struweel en bomen aan.

Meer informatie
Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met projectleider René Iemenschot voor het project Halsche Beemden. Hij is te bereiken op tel. 0411 – 618 380 of via e-mail riemenschot@dommel.nl. Of met projectleider Hans Koekkoek voor het project Bleijendijk. Hij is te bereiken op tel. 0411- 618 408 of via e-mail hkoekkoek@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie op de projectpagina van Halsche Beemden en Levendig Bleijendijk.  

« Terug