Verder puzzelen aan beekherstel

02-12-2019

Al eerder hebben we geschreven over de plannen aan de Essche Stroom vanaf de Belversedijk (de Nemer) tot Esch. Dit traject is de laatste schakel van het gehele Essche Stroom project.
In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven is hoe het waterschap in fases zou gaan werken aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatief medegebruik. De visie wordt in deelprojecten gerealiseerd en dit traject vormt het sluitstuk.  Het traject kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Binnen deze deelgebieden spelen vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur en water (zoals bijvoorbeeld detailafwatering en waterberging). Het is een hele puzzel om binnen deze gebieden de kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te verzinnen én om vervolgens deze deelgebieden weer met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd kost. Aan de hand van een ‘praatplaat’ voeren we in het gebied inventariserende gesprekken, waarbij we de mogelijkheden voor iedere grondeigenaar onderzoeken en de voorstellen voor grondruil bespreken.

De opgave
De nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen een meanderend karakter met een halfopen landschap. Dit is een landschap met begroeiing langs de randen van de percelen. Ook komen er her en der bossen waardoor een gevarieerd landschap ontstaat  met fraaie doorkijkjes. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw ongeveer 300 meter stroomopwaarts richting de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren door een meanderende vistrap langs de stuw. Op dit moment onderzoeken we of het water van de Broekleij uit kan komen op de Essche stroom. Bovengenoemde puzzelstukjes leiden ook tot recreatieve kansen.

Ideeën en wensen vanuit de omgeving
Projectleider Hans Koekkoek: “De inventariserende gesprekken met de grondeigenaren zijn in volle gang. We hebben nog niet iedereen gesproken; maar dit volgt in de komende maanden. Aan de hand van de opgehaalde ideeën en uitgewerkte oplossingen zien we voldoende kansen om te komen tot een gedragen plan. In het voorjaar organiseren we een informatiebijeenkomst om de omgeving te informeren over het plan. Een datum wordt via de website en nieuwsbrief bekend gemaakt”.
 « Terug