Uitvoering keringen Esch start in 2020

03-12-2019

Na een zorgvuldige procedure heeft het bestuur van Waterschap De Dommel het projectplan voor het verbeteren van de keringen in Esch op 3 september definitief vastgesteld. Over een traject van 2,4 kilometer (vanaf de Nergena, ten zuiden van Esch, tot aan het spoor) wordt er kering verbeterd en aangelegd.

“Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het ontwerp van de nieuwe keringen. Een zeer mooi resultaat van een langdurig proces dat we samen met de inwoners van Esch hebben doorlopen”, geeft projectleider Hans Koekkoek aan. “De opgave was echt complex. Met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er langs de beek een ‘groene dijk’ of een dijk met damwand aangelegd.

Planning
Het maken van het bestek en het aanbesteden van het werk
Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van het bestek. In het bestek staat het uit te voeren werk beschreven met de technische bepalingen en uitvoeringsvoorwaarden. Het vormt de basis voor een contract met de aannemer. Zodra het bestek is afgerond kan het werk aanbesteed worden om de juiste aannemer voor de werkzaamheden in te schakelen. Naar verwachting is de aanbesteding in februari 2020 klaar en kunnen de afspraken voor het werk gemaakt worden. “We hopen in het voorjaar te kunnen starten met de uitvoering”, aldus Hans Koekkoek. “Uiteraard houden we contact met de bewoners over de werkzaamheden, de planning en de transportroutes. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden en uiterlijk in 2021 klaar zijn”.

Brug Groenendaal/Spankerstraat
De gemeente Haaren gaat de ‘witte’ brug (Groenendaalse-brug) in 2020 vervangen. De brug is in slechte staat en uit onderzoek is gebleken dat de brug in zijn geheel vervangen een betere optie is dan opknappen. Met een nieuwe brug kan het agrarisch- landbouwverkeer weer gebruik maken van deze route zodat het dorp minder hinder ondervindt van dit verkeer. Er is gestemd voor een betonnen brug in dezelfde stijl als de huidige brug. Tussen het waterschap en de gemeente Haaren  is goed contact om de werkzaamheden aan de keringen en het vervangen van de brug nauwkeurig op elkaar af te stemmen.
Lees in dit artikel meer waarom het noodzakelijk is om de keringen te verhogen en verbeteren.
 

« Terug