Vragen en antwoorden tijdens informatieavond RV De Beerze

18-06-2009

Op dinsdag 9 juni werd in het dorpshuis de Es in Esch een informatieavond gehouden over de Provinciale plannen en de gevolgen hiervan voor het gebied de Essche Stroom. Aanwezigen kregen tijdens deze avond de mogelijkheid om vragen te stellen. De vragen en antwoorden kunt u teruglezen in dit artikel.

1. Zijn alle grondeigenaren op de hoogte waarom grond nodig is en waarom het grondwaterpeil verhoogd wordt? En waarom worden grondeigenaren in het gebied niet uitgenodigd?

Antwoord Anja de Wit:
Op het moment dat een plan concreet is, gaat Waterschap De Dommel altijd eerst met grondeigenaren in gesprek. Vorig jaar is dat gedaan samen met ZLTO-Projecten. En u mag mij natuurlijk altijd bellen.

2. Is het gewenst om het realiseren van ‘groen’ door ‘rood’ (BIO / Ruimte voor Ruimte) toe te staan?

Antwoord Jan Buys:
Het realiseren van groen door rood / rood voor groen is een aanduiding waarbij het bouwen van huizen een instrument kan zijn om een plaatje rond te krijgen. Ruimte voor Ruimte is een regeling die vergelijkbaar is met de stopregeling voor de intensieve veehouderij. De opbrengst van het bouwen van woningen kan bijvoorbeeld de drager zijn voor een te realiseren plan in de natuur.
BIO staat voor Buitengebied In Ontwikkeling en is het stoppen van een agrarisch bedrijf in ruil voor woningbouw. Er zijn voor het buitengebied veel mogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven wanneer het buitengebied er beter van wordt. Samengevat: bestaand beleid wordt benut om plannen rond te krijgen.

3. Is het project ‘De Levende Beerze’ het kader c.q. uitgangspunt voor het project ‘Herinrichting Essche Stroom’? Met andere woorden: wie of wat is leidend? 

Antwoord Jan Buys:
Strikt formeel is het project ‘De Levende Beerze’ leidend en het kader voor de Essche Stroom. Maar omgekeerd ook! Omdat de Essche Stroom dient als inspiratiebron voor de Beerze.

Aanvulling Anja de Wit:
Wij hebben hier steeds rekening mee gehouden en de vinger aan de pols gehouden.

4.   Waar moet ik zijn voor de laatste informatie? 
 

Antwoord Jan Buys:
Voor informatie over de Essche Stroom op www.esschestroom.nl en voor informatie over de Levende Beerze op www.debeerze.nl

5. Is de vergoeding van 100% (voorheen 80%) al definitief voor de functiewijziging landbouwgrond  natuur of particulier  natuur? Dit zal goed doorberekend moeten zijn voordat definitieve plannen worden ontwikkeld.  

Antwoord Jan Buys:
Deze discussie loopt nog: momenteel is het nog zo dat de vergoeding voor landbouwgrond en particulieren 80% bedraagt. Bij verkoop aan Brabants Landschap daarentegen is de vergoeding 100%.

6. Ik hoor heel weinig over het gedeelte vanaf de Nemer tot het project de Ruiting. Zijn hier al plannen voor?

Antwoord Anja de Wit:
Het gedeelte tussen Haaren en de Ruiting staat even in de wacht. Dit heeft mede te maken met grond die hiervoor nodig is. We geven nu voorrang aan het oplossen van de vervuiling benedenstrooms. Volgend jaar wordt het deel vanaf landgoed Nemerlaer tot Halder schoongemaakt.

7. In hoeverre worden de visvijvers c.q. de oude stukjes meander, bijvoorbeeld de Ruiting, voor en op Eikenhorst et cetera bij de plannen betrokken?

Antwoord Anja de Wit:
Ja, dit wordt allemaal bij de plannen betrokken.

8. Kunnen de inspraakreacties gevolgen hebben voor de plannen van de Essche Stroom?  

Antwoord Jan Buys:
Ja, gemotiveerde inspraakreacties nemen wij mee in onze plannen.

9. Waarom niet met grondeigenaren overlegd over de grens die nu al op de kaart staat aangegeven?

Antwoord Jan Buys:
De grens geeft aan waar we wat willen. Maar er wordt zeker eerst nog met betrokkenen overlegd. Het is mogelijk dat uiteindelijk minder grond nodig blijkt te zijn dan nu wordt ingeschat.

Aanvulling Anja de Wit:
Als u doelt op de aanduiding van een bepaald gebied als Waterbergingsgebied: het gebied waterberging de Ruiting is hiervoor begrensd op basis van de overstroming in 1995. Berekeningen voor daadwerkelijk benodigde waterbergingsgebieden gaan over gebieden die Waterschap De Dommel gecontroleerd onder water kan zetten. De planvorming hoeft hierdoor geen vertraging op te lopen.« Terug