“Eén vistrap niet haalbaar”

22-12-2009

Uit hydrologisch onderzoek blijkt dat in het projectgebied Smalwater-Noord  naast hermeandering  twee vistrappen nodig  blijven. “We hadden gehoopt dat we met één vistrap uit de voeten zouden kunnen”, vertelt Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel.

Doelstelling is om de  beken in het Essche Stroomgebied zoveel mogelijk natuurlijk te laten meanderen, zonder stuwen en zonder vistrappen. Maar uit het onlangs afgeronde hydrologisch onderzoek blijkt dat het in Smalwater-Noord  met één vistrap onvoldoende lukt om verdroging tegen te gaan in droge tijden en overstroming in natte tijden. “Dat betekent dat we toch twee vistrappen zullen aanleggen”, vertelt Koekkoek.

Voortgang
Eind november is een schetsontwerp [doorlink maken naar PDF] met een begeleidende toelichting [doorlink maken naar PDF] voor Smalwater-Noord met de klankbordgroep besproken. “Het schetsontwerp is gebaseerd op een programma van eisen waarin onder andere het beleid rondom de Ecologische Hoofdstructuur, de Levende Beerze en de Kaderrichtlijn Water richtinggevend zijn.” Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de klankbordgroep, werkt het Waterschap het schetsontwerp nu verder uit tot een voorontwerp dat rond februari 2010 opnieuw met de klankbordgroep zal worden besproken.

Meer informatie?
Neem contact op met Waterschap De Dommel: Hans Koekkoek, Tel: 0411 618 408 of Nicola Jansen, Tel: 0411 618 621 E-mail: hkoekkoek@dommel.nl of njansen@dommel.nl
 

« Terug