Beschermde dier- en plantsoorten in kaart gebracht

25-02-2010

In het veldseizoen van 2010, wat loopt van maart tot september, wordt een uitgebreid flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen welke beschermde dier- en plantsoorten in het beekdal van de Essche Stroom voorkomen. Martijn Antheunisse, adviseur ecologie bij Waterschap De Dommel, is momenteel volop bezig met de voorbereidingen. 

Antheunisse vertelt: “In het flora- en faunaonderzoek kijken we breder naar de flora en fauna van de Essche Stroom dan alleen de oevers en de waterloop. Het gaat erom dat de projectontwerpen van de verschillende deelprojecten in de Essche Stroom ook goed passen bij de flora en fauna die lokaal voorkomt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek aantoont dat er een aantal beschermde vissoorten voorkomt. Dit is belangrijk om te weten, zodat we bijvoorbeeld bij de sanering van de Essche Stroom hier rekening mee kunnen houden en de vissen tijdens de werkzaamheden dan niet verstoren. Een andere mogelijkheid is dat er dieren in het gebied leven die voor hun voedsel afhankelijk zijn van bepaalde planten. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen we hierop inspelen en zo natuur en landschap versterken.”

Nauwe samenhang tussen de projecten
“Het onderzoek wordt uitgevoerd voor de gehele Essche Stroom en niet per deelgebied”, vervolgt Antheunisse. “De deelprojecten hebben immers ook een nauwe onderlinge samenhang. Het gaat in totaal om 1200 hectare gebied. De informatie die het onderzoek gaat opleveren hebben we ook nodig voor de procedurele kant van de uitvoering; namelijk voor de aanvraag van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over het flora- en faunaonderzoek? Neem dan contact op met Martijn Antheunisse, tel. 0411 61 83 84 of mantheunisse@dommel.nl.« Terug