Hydrologisch onderzoek natte natuurparel Nemerlaer

29-04-2010

Waterschap De Dommel heeft in 2009 een verkenning uitgevoerd naar de hydrologische mogelijkheden op Landgoed Nemerlaer. Recent is op het landgoed gestart met vervolgonderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het pakket aan maatregelen voor Nemerlaer uit te werken.

Het hydrologische onderzoek en het onderzoek naar fosfaatverzadiging gaven al een goed beeld van de terreindelen die kansrijk zijn voor het halen van de natuurdoelen. Ook de knelpunten zijn inzichtelijk geworden. Bij de vervolgonderzoeken wordt onder andere gekeken naar archeologie, grondwaterkwaliteit en de waterbodem van het Beeldven. Op basis van de resultaten worden door het projectteam de meest effectieve maatregelen bepaald en uitgewerkt.

Maatregelen en effecten
Omdat het zuidelijke deel van Landgoed Nemerlaer onderdeel uit maakt van het Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse vennen wordt uitgezocht of de voorgestelde maatregelen passen binnen de Natura 2000 doelstelling(en). Halverwege 2010 moet duidelijk zijn op welke plaatsen er maatregelen worden genomen en wat de effecten zijn. Dat is eveneens de periode waarin de benodigde (vergunning-)procedures worden doorlopen. De verwachting is dat de uitvoering van de maatregelen eind 2010 kan starten.

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met Hans Koekkoek, tel. 0411-618408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

« Terug