Twee voorbereidende onderzoeken project Smalwater-Noord afgerond

27-01-2011

Voor het project Smalwater-Noord zijn twee voorbereidende onderzoeken afgerond: een archeologisch proefsleuvenonderzoek en een detectieonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van explosieven. De voorlopige conclusie vanuit het archeologische onderzoek is dat er op het betreffende perceel geen actieve begeleiding noodzakelijk is. Er zijn namelijk geen bijzondere vondsten gedaan. De resultaten van het detectieonderzoek worden op dit moment beoordeeld. “Er zijn een aantal verstoringen in de bodem gedetecteerd, wat kan duiden op metaalresten”, vertelt projectmedewerker Nicola Jansen.

Bij het archeologisch onderzoek heeft de firma BAAC uit Den Bosch twee proefsleuven gegraven. Daaruit kwamen geen bijzondere vondsten naar voren. Wel werd op enkele plekken de contouren van de oude beek duidelijk zichtbaar. “Dat kwam helemaal overeen met wat we uit oude kaarten en vanuit de theorie wisten”, vertelt Jansen. De voorlopige conclusie is dat er geen actieve begeleiding nodig is op het onderzochte perceel en dat het waterschap aan de gang kan. “Wel zal het bureau tussen de werkzaamheden door een kijkje komen nemen. Zij worden hierbij ondersteund door de Heemkundekring uit Boxtel”, aldus Jansen.

Actieve begeleiding
Op basis van wat er tot nu toe bekend is over de archeologie in het projectgebied, zal op vier locaties wel actieve begeleiding plaatsvinden. De kans is hier aanwezig iets te vinden. Er zal constant een medewerker van BAAC aanwezig zijn op deze vier locaties. Deze persoon kijkt mee. Als er met een kraan iets wordt blootgelegd dat mogelijk archeologisch waardevol is, wordt het werk stilgelegd. De projectleider bepaalt in overleg met de medewerker van BAAC hoe hier op dat moment mee wordt omgesprongen.

Passieve begeleiding
Een groot deel van  het projectgebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. Waarschijnlijk worden geen archeologische waardevolle restanten aangetroffen. Dit gedeelte wordt tijdens de uitvoering ‘passief’ begeleid. Medewerkers van BAAC komen gedurende de uitvoering van het werk een aantal keer kijken.

Heemkundekring Boxtel betrokken
De Heemkundekring uit Boxtel heeft zich vanaf het begin van de planvorming zeer betrokken getoond bij wat er gaat gebeuren. Zij hebben actief meegedacht over de invulling van het plan en inhoudelijke input gegeven. Door deze samenwerking zal de heemkundekring firma BAAC ondersteunen in de passieve begeleiding. Vooraf aangewezen leden van de heemkundekring lopen mee met de graafwerkzaamheden. Als zij iets opmerken dat mogelijk archeologisch waardevol is, nemen zij contact op met de medewerker van BAAC. Hoewel het niet de normale werkwijze is van het waterschap, is het niet voor het eerst dat heemkundigen zo dicht bij de uitvoeringsmaatregelen van het waterschap zijn betrokken. Met deze werkwijze zijn goede ervaringen opgedaan bij de uitvoering van Plan Ruiting. Het waterschap heeft alle vertrouwen in een goede, vruchtbare samenwerking in het project Smalwater-Noord.

Vervolg detectieonderzoek
Bij het detectieonderzoek onderzocht AVG Geoconsult Heijen BV uit Heijen een perceel aan de Kapelweg met magnetische straling. Jansen: “Zo kun je verstoringen of ijzerdeeltjes in de bodem meten. Op dit moment worden de resultaten door AVG beoordeeld. Ook de gemeente Boxtel wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.” Jansen verwacht dat het onderzoek binnenkort kan worden afgerond. De aannemer kan pas echt aan de slag als het perceel is vrijgegeven van explosieven.

Voor meer informatie over het project Smalwater-Noord kunt u terecht bij projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.
« Terug