Sanering Essche Stroom: aannemer van start

14-04-2011

De inloopbijeenkomst over de sanering van de Essche Stroom van 31 januari is goed bezocht. Aannemer Kurstjens is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden.  Na de zomer zal de waterbodemsanering uitgevoerd worden.

In februari is het voorbereidende werk voor de sanering gestart. Projectleider Rene Iemenschot vertelt: “Aannemer Kurstjens heeft in de afgelopen periode gezocht naar een optimale werkmethode. Hierbij is met name bekeken hoe de laag zand die zich op het vervuilde slib bevindt zo efficiënt mogelijk kan worden verwijderd”.

Uitvoering sanering
Door de bepalingen uit de Flora en Faunawet ligt het werk nu tijdelijk stil. Na de zomer worden de werkzaamheden weer hervat.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst op 31 januari, toonden diverse bewoners veel interesse voor de baggerwerkzaamheden. Projectmedewerkers en aannemer Kurstjens vertelden over de plannen en toonden een informatief filmpje over de baggermethoden. De aanwezigen waren erg tevreden over de informatie en de plannen.

Voor meer informatie over het project Sanering Essche Stroom kunt u terecht bij projectleider Rene Iemenschot tel. 0411 – 618 380 of e-mail riemenschot@dommel.nl.

 

 

« Terug