Visie en aanpak

Hoe kán de Essche Stroom er in de toekomst uitzien? In 2005 heeft Waterschap De Dommel, in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers uit het gebied, een visie opgesteld. Om te komen tot een toekomstbeeld staan drie uitgangspunten centraal die belangrijk zijn bij een duurzame inrichting van de Essche Stroom:

  • Herstel van het water- en ecosysteem (‘planet’)
  • Met oog voor het verleden kijken naar de toekomst (‘people’)
  • Flexibiliteit in ruimte, middelen en tijd (‘profit’)

Omdat het plan te omvangrijk is om in zijn geheel in één keer uit te werken is er voor gekozen om het plan op te knippen in deelprojecten. Definitieve keuzes voor maatregelen worden genomen bij de verdere uitwerking van deelprojecten. Bij de uitwerking van de deelprojecten streven we naar de juiste invulling van de doelen die tot stand komt in nauwe samenwerking met het gebied.

De inrichtingsvisie en visiekaart kunt u vinden onder de downloads.

AANPAK: SAMENWERKING STAAT CENTRAAL

De plannen over de Essche Stroom maakt Waterschap De Dommel samen met betrokkenen. Ieder heeft eigen belangen en er zijn gezamenlijke belangen. We werken de plannen gezamenlijk verder uit en realiseren de plannen door maatwerk.

De centrale visie vormt het kader voor de deelprojecten. Bij ieder deelproject dat we starten, bekijken we wat de schaal is van het deelproject, wie we erbij betrekken en hoe we organiseren dat de betrokkenen hun input leveren (door na te denken over het planproces en de werkvormen).

In het gesprek met de betrokkenen, staat de beleving centraal. Wat is het verhaal achter de plek, welke waarden hecht men aan een bepaalde plek? Dit doen we door te vragen naar de wensen van de betrokkenen en het delen van beelden en verwachtingen.

Deze gesprekken stellen ons in staat om maatwerk te leveren, door in te kunnen springen op wensen uit het gebied, en de plannen een gebiedseigen karakter mee te geven.