CULTUURHISTORIE

Met het oog voor het verleden wordt gekeken naar de toekomst’. Dit is één van de motto’s die we hanteren in het project Essche Stroom. Maar wat is dat verleden? Als we iets met de rijke historie van de stroom willen doen moeten we daar eerst meer over te weten komen. Wij zijn van mening dat kennis over het verleden ons in staat stelt om een kwalitatief beter, gebiedseigen plan te maken dat aansluit op de verhalen van de mensen uit het gebied. Wij vinden het daarom belangrijk hier veel aandacht aan te besteden.

Cultuurhistorische en archeologische inventarisatie
Het waterschap heeft in nauw overleg met Heemkundekring de Kleine Meijereij en vertegenwoordigers van andere inliggende heemkundige verenigingen het Archeologisch Bureau RAAP (in de persoon van Jan Roymans) gevraagd om een inventarisatie te maken van alles wat tot nu toe aan archeologische vondsten in het gebied is geregistreerd. Daarnaast is hij door de heemkundigen in contact gebracht met mensen die verhalen kenden over het verleden van de Essche Stroom en heeft deze opgetekend. Met dit archeologisch rapport kan het waterschap vóóraf aan de planuitwerking in de deelprojecten een afgewogen keuze maken hoe de geschiedenis van het gebied in de plannen wordt meegenomen.

Ervaring uit pilot Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC)
In 2007 vormde Groene Woud / Essche Stroom een pilot voor het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC) waarin VROM ervaringen op wilde doen met ruimtelijk ontwerpen met water zodat de kwaliteit van de ruimtelijke plannen wordt verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een catalogus 'Omgaan met water in het Groene Woud'.

Resultaten
De resultaten van zowel de cultuurhistorische inventarisatie en de ARC-studie hebben we in samenwerking met Heemkundekring Kleine Meierij op 4 juni 2008 gepresenteerd in Esch. Klik hier voor de presentatie 'Verbeeld Idee Essche Stroom' van deze avond. En de catalogus Verbeeld Idee Essche Stroom die uit de onderzoeken en studies tot stand is gekomen.  

Minister Cramer overhandigde op 12 maart 2009 de publicatie 'Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte' aan vertegenwoordigers vanuit gemeenten, woningbouwcorporatie, provincie, projectontwikkeling en waterbeheer. De publicatie biedt voorbeelden en een handreiking voor de inzet van ontwerp(ers) voor ruimtelijke ontwikkeling met water. De handreiking is opgesteld op basis van de ervaringen uit pilot-projecten onder het actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC).

Project Cultuuroevers 2009-2010
Het project Cultuuroevers is een door Landschapsbeheer Nederland (LBN) geïnitieerd project dat wordt uitgevoerd met financiering vanuit de regeling Belvedère. In het project is een stappenplan gemaakt voor het ontwerp van natuurvriendelijke oevers op basis van cultuurhistorie.
Het is een koepelproject waarin in zes verschillende provincies, een waterschap en een regionaal landschapsbeheer samen hebben gewerkt. Op 4 maart 2010 is het project afgerond met een landelijk symposium Cultuurvriendelijke oevers waarbij het Stappenplan is gepresenteerd. 

Boek "Met het oog op het verleden'
Door de inzet van Heemkundekring De Kleine Meijerij is het waterschap cultuurhistorie gaan zien als een belangrijke toevoeging bij het maken van plannen. De afgelopen jaren heeft het ontrafelen van de geschiedenis tot interessante bevindingen geleid. Bevindingen die de Heemkundekring graag toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Hiervoor is in 2010 het boek "Met het oog op het verleden" uitgebracht met  ondersteuning van Waterschap De Dommel. Meer informatie over het boek? Neem contact op met Heemkundekring De Kleine Meijerij via de website www.dekleinemeijerij.nl

Alle rapporten en presentaties over cultuurhistorie vindt u ook onder de downloads op deze website.