Landgoed Nemerlaer

Status project: afgerond (2012)

De naam van Landgoed Nemerlaer is afgeleid van het riviertje 'de Nemer' en van het woord ‘laar’, dat zowel bos als open plek in het bos betekent. Landgoed Nemerlaer is in het bezit van Brabants Landschap en is te onderscheiden in twee gedeelten: het cultuurhistorisch waardevolle gedeelte ten noorden van de spoorbaan en het ecologisch waardevolle gedeelte ten zuiden van de spoorbaan. Door een te lage grondwaterstand in het gebied ten zuiden van de spoorbaan waren de de natuurwaarden van de natte natuurparel niet optimaal. Om hier verandering in te brengen voerde waterschap De Dommel, in nauwe samenwerking met Brabants Landschap, na de zomer van 2012  een pakket aan kleinschalige maatregelen door om het gebied te vernatten.

Vernatting
De maatregelen die het waterschap tot nu uitvoerde aan de Essche Stroom zorgden al voor een beetje vernatting. Door het openstellen van het inlaatwerk van de Nemer (Plan Nemer) steeg het grondwaterpeil op het terrein van Brabants Landschap al iets.

Om de natuurwaarden verder te herstellen, en van dit gebied weer een echte natte natuurparel te maken, bedacht Waterschap De Dommel na lang aandachtig rekenen en onderzoek een pakket aan relatief kleinschalige maatregelen. Bij elkaar opgeteld zorgt dat  plaatselijk voor behoorlijk wat vernatting. Projectleider Hans Koekkoek vertelt: “Door het ruim 100 hectare grote natuurgebied  loopt een uitgebreid slotenstelsel. Sommige van deze slootjes zijn deels (deels) gedempt. In andere slootjes brachten we een scala aan lage gronddammetjes aan. Hierdoor loopt het water bij een lage grondwaterstand niet zomaar weg en blijft het langer in het gebied. Aanvullend op deze grondwater verhogende maatregelen zorgen drie goed te bedienen stuwtjes in het gebied ervoor dat we het water zonodig op een meer mechanische manier langer kunnen vasthouden.”    

Arme grond opzoeken
Hans Koekkoek vervolgt: “In een klein deel van het gebied, zo’n 8 hectare, was dit maatregelenpakket niet voldoende en troffen we aanvullende maatregelen. Het betreft hier plekken, waarvan wij zien dat deze zeer kansrijk zijn voor de ontwikkeling van zeldzame graslandtypes. Deze natuur kwam in het verre verleden veelvuldig voor in ons land. Door de rijke bemesting is ze letterlijk van onze natuurgronden verdreven, omdat ze werd overwoekerd door heel algemeen voorkomende grassen. Om deze ecologie weer in haar oude waarde te herstellen groeven we op diverse plaatsen de voedselrijke bodemlaag weg tot de veel armere, dieper gelegen bodemlaag. Op die manier zit het wortelstelsel dichter op het grondwaterpeil en is de kans aanzienlijk dat we er over een tijdje weer kunnen genieten van planten die we hier lang niet gezien hebben.”

Filmpje
Een korte impressie kunt u ook bekijken in dit filmpje over Landgoed Nemerlaer, waarin Brabants Landschap een toelichting geeft op de samenwerking en de maatregelen die genomen zijn om het grondwaterpeil in dit natuurgebied te verhogen.

Brabants Landschap is terreinbeheerder van Landgoed Nemerlaer. Voor het herstel van deze natte natuurparel werkte Waterschap De Dommel intensief met deze organisatie samen.

Het herstel van natte natuurparel Nemerlaer is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.