HERINRICHTING BRUGGELAAR

Laatste nieuws

Juli 2022 Update plannen Bruggelaar

Begin dit jaar lag het ontwerp-projectplan waterwet voor Essche Stroom Bruggelaar ter inzage. Hierin beschrijven wij de maatregelen die we gaan nemen en wat de effecten daarvan zijn op de omgeving. Op het plan hebben we enkele inspraakreacties gekregen die wij nu in behandeling hebben.

Stikstof
Achter de schermen zijn wij bezig met gesprekken met diverse agrariërs om afspraken te maken over inzet van hun gronden. Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel veel speelt op het gebied van stikstof in het landelijk gebied. Het is nog onduidelijk wat het landelijke stikstofbeleid gaat betekenen voor de agrariërs, voor het projectgebied en hoe dit zich vertaalt naar ons project.
 
Ondertussen blijven wij uiteraard in gesprek met alle bij dit plan betrokken partijen. Ook gaan we door met werkzaamheden ter voorbereiding op de uitvoering.

december 2021 Projectplan Bruggelaar ter inzage

Op 14 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel het ontwerpprojectplan Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar vastgesteld. Het projectplan is vanaf 20 december 2021 tot en met 1 februari 2022 te bekijken. Een papieren versie van de plannen is ook beschikbaar. Deze kan, door de coronamaatregelen, alleen op afspraak worden ingezien. U kunt hiervoor contact opnemen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618618

Geen inloopbijeenkomst, afspraak is wel mogelijk

“Het idee was om een inloopbijeenkomst te organiseren, zodat de omgeving de ontwerpen kan inzien en met ons daarover in gesprek kan gaan”, geeft Hans Koekkoek aan. “Maar helaas is het, nog altijd, niet vanzelfsprekend om dit soort bijeenkomsten te houden.” Wie toch graag met het projectteam in gesprek wil om de plannen door te spreken, kan zich aanmelden via esschestroom@dommel.nl. Op maandag 17 januari en donderdag 20 januari 2022 is het mogelijk om, op afspraak, naar het waterschapskantoor in Boxtel te komen. Uiteraard kan het gesprek ook online plaatsvinden, wanneer dat de voorkeur heeft.

juni 2021 Videopresentatie plannen Bruggelaar

 “Graag had ik u ontmoet, tijdens een gebiedsbijeenkomst”, geeft Hans Koekkoek aan, projectleider van de Essche Stroom. “Helaas is het nog steeds niet mogelijk om, in groter gezelschap, samen te komen. Daarom hebben we een presentatie opgenomen. Ik neem u digitaal mee het gebied in.  Ik hoop dat ik u op deze manier kan laten zien wat de plannen zijn voor het gebied en welke ideeën er zijn ingebracht door u en andere bewoners."

Klik op onderstaande afbeelding om de video af te spelen.

Informatieplatform Essche Stroom Bruggelaar

De plannen en ontwerpen zijn ook te bekijken via het digitaal informatieplatform. Kijk er eens rustig naar. En heeft u vragen? Stuur dan gerust een mail naar esschestroom@dommel.nl

Informatieplatform Essche Stroom Bruggelaar

Herinrichting Bruggelaar

Het deelproject Bruggelaar (voorheen project ‘Kom Esch-Ruiting’) kent al een lange geschiedenis. Gestart in 2006 met veel enthousiasme en betrokkenheid uit de omgeving, werd er in 2009 abrupt een halt toegeroepen. Door verschillende oorzaken, waaronder het vervallen van de opgave om een Robuuste Verbinding langs de Essche Stroom te realiseren, heeft het waterschap in 2009 de planvorming voor de Essche Stroom bij Esch moeten opschorten.

In 2014 is het project weer opgestart (onder de naam Kom Esch- Ruiting) en wordt het in delen uitgevoerd. Zo hebben we het project Ecologische stapstenen Esch uitgevoerd en afgerond en staat project Keringen Esch in de startblokken om uitgevoerd te worden.  

Projectgebied

Waar het projectgebied eerst tot aan de stuw in Esch was uitgetekend, is dit gebied vergroot en wordt ook  de Essche Stroom vanaf de Nemer (bij de Belversedijk) tot aan de stuw in Esch opnieuw ingericht. Ook worden de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep meegenomen.

Puzzelstukjes

Er zijn veel deelgebieden binnen het project die we zien als verschillende losse puzzelstukjes. Ieder puzzelstukje kent zijn eigen uitdagingen. Het is de bedoeling dat de puzzelstukjes goed in elkaar passen. Hoe gaan we dit doen?

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven is hoe het waterschap in fases zou gaan werken aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatief medegebruik. De visie is in deelprojecten gerealiseerd en dit traject vormt het sluitstuk.  Het traject kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Binnen deze deelgebieden spelen vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur en water (zoals bijvoorbeeld detailafwatering en waterberging). Het is een hele puzzel om binnen deze gebieden de kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te verzinnen én om vervolgens deze deelgebieden weer met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd kost.

De opgave

Het realiseren van de (water)doelen in dit gebied staat hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap De Dommel. We willen een robuust watersysteem aanleggen dat ook voldoet in extreme omstandigheden. Het meest belangrijke doel is de inwoners en gebouwen in Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water.
De nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen een meanderend karakter met een halfopen landschap. Dit is een landschap met begroeiing langs de randen van de percelen. Ook komen er her en der bossen waardoor een gevarieerd landschap ontstaat met fraaie doorkijkjes. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw ongeveer 300 meter stroomopwaarts richting de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren door een meanderende vistrap langs de stuw. Op dit moment onderzoeken we of het water van de Broekleij uit kan komen op de Essche stroom. Bovengenoemde puzzelstukjes leiden ook tot recreatieve kansen.

Betrokken

Koekkoek: “Het oplossen van deze puzzel doen en kunnen we niet alleen. We hebben de omgeving nodig. Aan de hand van een ‘praatplaat’ hebben we inventariserende gesprekken gevoerd met grondeigenaren. In juni vorig jaar deden we een oproep aan de omgeving voor ideeën en wensen voor de inrichting. Al heel snel kwamen de reacties binnen. De bewoners zijn heel betrokken bij de ontwikkelingen in de omgeving. De meeste reacties gingen over wandelpaden, fietsroutes en de mogelijkheid om het water over te steken. Maar ook een zwempoel voor honden en een uitkijktoren zijn genoemd.  Al deze opties zijn besproken, onderzocht en, daar waar mogelijk, meegenomen in de uitwerking van de plannen."

Financiering en samenwerking

Het project Essche Stroom Bruggelaar  wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.