Financiering en samenwerking

Het project Kom Esch-Ruiting wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.SAMENWERKENDE PARTIJEN

Waterschap De Dommel is voor de meeste plannen langs de Essche Stroom verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten.
Brabants Landschap is eigenaar van een aanzienlijk deel van de gronden langs de beek en is toekomstig beheerder van het gebied. Het plan komt dan ook in samenwerking met hen tot stand. Ook zijn de ideeen en wensen van bewoners een belangrijk onderdeel van de planvorming.

Denktank Esch
Bij de start van het project in 2006 is de Denktank Esch ingesteld. Een groep van enthousiaste dorpsbewoners die meedachten over de nieuwe inrichting van de beek door het dorp. Door de herstart van het project, heeft de Denktank een andere rol gekregen, namelijk als klankbordgroep.

Inwoners Esch
De inwoners van Esch worden geïnformeerd en betrokken op individueel niveau (keukentafelgesprekken) of tijdens informatiebijeenkomsten.

Willibrordusschool Esch
Samen met (alle leerlingen van) de willibrordusschool in Esch hebben we achter de school een waterontdekplek te gemaakt. Deze speelplek is ingepast in de EVZ (ecologische verbindinszone) langs de Essche Stroom.
Ecologische stapstenen Esch

Werkgroep cultuurhistorie
Met oog op het verleden, kijken naar de toekomst. Dit is één van de motto’s die we hanteren in het project Essche Stroom. In het deelproject Kom Esch-De Ruiting bekijkt een werkgroep naar het zichtbaar maken van belangrijke cultuurhistorische elementen uit de omgeving. Deze werkgroep is samengesteld uit betrokken bewoners en partijen uit Esch en omgeving.

Gemeenten Haaren en Boxtel
Het projectgebied ligt in de gemeenten Boxtel en Haaren. Zij hebben voornamelijk de taak om het plan te toetsen aan het bestemmingsplan en om de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. Daar waar ontwikkelingen elkaar raken, trekken we samen op.

Buurtschap De Ruiting
De drijvende kracht achter de plannen in en rondom gebied De Ruiting zijn de bewoners van De Ruiting. Gezamenlijk wordt nu een gebiedsontwikkelingsplan opgesteld. De bewoners zien kansen en hebben het initiatief genomen om plannen te maken met partijen zoals gemeente, provincie en waterschap. Nu wordt er gezamenlijk nagedacht over de toekomst van gebied De Ruiting. Er worden afgewogen keuzes gemaakt voor planologische ontwikkelingen in samenhang met een stukje kwaliteit van de leefomgeving.